มส.เปิดสัมมนาโครงการ’วัด ประชา รัฐ สร้างสุข’ที่’มจร’

วันที่ 26 ก.พ.2562 พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ทั้งนี้พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร มจร ถวายการต้อนรับ ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เริ่มด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด, ต่อด้วย พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ” พระราชวรมุนี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยาย หัวข้อ “แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”, จากนั้น พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยาย หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการฯ” ต่อด้วย การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ” โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะวิทยากร 5 ส และผู้แทนวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงท้าย ผู้แทนโครงการวัดบันดาลใจ บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในวัด”

ทั้งนี้พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กล่าวรายงานว่า การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก 5 ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติการหรือดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของโครงการฯ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศในระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการขยายเครือข่ายวัดทั่วประเทศในระยะเวลา 4 ปี ตามแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม (พ.ศ.2560-2564) โดยรูปแบบกิจกรรมได้ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ภายในการประชุมสัมมนาฯ ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนดำเนินงานของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, องค์ความรู้จากกรมส่งเสริมคุณภาสิ่งแวดล้อม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการวัดบันดาลใจ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ เป็นต้น

สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข นั้น มีฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ มีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, บริษัทเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมดำเนินการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด 2) เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ การเรียนรู้ และจิตใจ 3) เพื่อให้การขยายผลแนวคิดของ 5 ส หลักสัปปายะ และหลักความความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 4) เพื่อพัฒนาจัดระบบฐานข้อมูลความรู้ในการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบและปรับปรุงกายภาพของวัดให้เป็นสัปปายะสถาน และการพัฒนาสู่วิถีแห่งอารยชน 5) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยรวมถึงกลุ่มวิชาชีพ ตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน ๖) เพื่อส่งเสริมให้วัดมีผังแม่บทและแผนการพัฒนา สู่ความเป็นสัปปายะและพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพทางจิตวิญญาณให้กับสังคมไทย โดยผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผ่านช่องทาง Fanpage @WatPraChaRa

Leave a Reply