ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถวายภัตตาหารแด่ “พระคณาจารย์ – พระนิสิต” มหาจุฬา ฯ

วันที่ 21 พ.ย. 64   นายสมหมาย สุภาษิต  รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) เปิดเผยว่า วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพล – น้ำปานะ แด่ พระคณาจารย์ -พระนิสิตทั้งไทยและนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

     “โดยปกติในวันหยุดจะมีคณาจารย์และพระนิสิตฉันภัตตาหารประมาณ  260 รูป  ส่วนในวันปกติมีประมาณ 600 รูป  ภายใน มจร จะมีนิสิตต่างประเทศที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจำนวน  15 ประเทศ หลายร้อยรูป  ขณะนี้ มจร มีใช้จ่ายวันหนึ่งประมาณ 30,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสละเงินเดือนของผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ แต่ส่วนหนึ่งก็มีเจ้าภาพจากประชาชนทั่วไปด้วบ วันนี้เป็นวันแรกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวายภัตตาหาร  ซึ่งเป็นที่ปราบปลื้มของผู้บริหารและคณาจารย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยที่พระองค์ทรงมีพระศรัทธาทรงห่วงใยการศึกษาของคณะสงฆ์”

      สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น พื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ.2430  และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิดทำการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ 13กันยายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป

      นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีพระราชบัญญัติรับรอง การศึกษาของคณะสงฆ์ในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและนานาชาติอย่างกว้างขวาง ได้ผลิตบัณฑิตทั้งที่พระภิกษุและคฤหัสถ์อย่างมีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติว่า เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีชาวพุทธต้องการมาศึกษามาที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Leave a Reply