วิทยาลัยพุทธนานาชาติ “มจร” ระดมมืออาชีพ ทำแผนไขข้อสงสัยวัยโจ๋ทำไมต้องเรียนพุทธ

วิทยาลัยพุทธนานาชาติ “มจร” ระดมมืออาชีพทำแผนมุ่งตอบโจทย์ชุมชนและสังคมโลก ไขข้อสงสัยวัยโจ๋ทำไมต้องเรียนพุทธ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประเมินองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่าง 11-14 ตุลาคม 2563 โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร และ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา พญ. วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ และอาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินำกระบวนการจัดทำแผนครั้งนี้

พระสุวรรณเมธาภรณ์ กล่าวว่า “สิ่งสำคัญในกระบวนการพัฒนาองค์สู่ความเป็นเลิศตามแนว EdPEx คือการให้ตัวเองให้พบแล้ว พัฒนาคุณค่าแท้ที่ตัวเองมีและเป็นออกไปทำงานรับใช้ชุมชนและสังคม เช่น กรณีที่เห็นคือการนักเรียนออกมาแสดงความเห็นเรื่อนการสอนพระพุทธศาสนา เราจะทำวิจัยเพื่อออกแบบเพื่อนำพระพุทธศาสนาไปตอบโจทย์อย่างไร แทนที่จะตอบโต้นักเรียนเหล่านั้น”

ขณะที่ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กล่าวว่า “โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พระพุทธศาสนากำลังถูกท้าทายด้วยปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ จากผู้รับบริการซึ่งมีทางเลือกที่หลากหลาย วิทยาลัยควรมีหน้าที่และบทบาทในการการออกแบบพระพุทธศาสนาตอบโจทย์และความต้องการของชุมชนและสังคม การทำแผนครั้งนี้ จะช่วยให้เรามองเห็นความต้องการและช่วยนำศาสนาไปเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทำแผนพัฒนาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นผลจากการที่กรรมการภายนอกได้เข้ามาประเมินการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศของวิทยาลัย แล้วเสนอให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดรับกับวิถีโลกที่กำลังท้าทาย และมุ่งให้วิทยาลัยตอบโจทย์ใหม่ๆ การทำแผนวันนี้ จึงนำไปสู่การปรับวิสัยทัศน์เพิ่มเติม โดยมุ่งให้วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสตร์นานาชาติ และเป็นที่พึ่งของสังคม

Leave a Reply