ผู้นำศาสนาร่วมรำลึก 14 ตุลา วอนยุติความรุนแรงทางการเมือง

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (แยกคอกวัว) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยมุขนายกฝ่ายงานธรรมทูต เป็นผู้แทนศาสนาคริสต์ในการประกอบวจนพิธีกรรมศาสนาคริสต์ ในโอกาส งานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2563 และในนามของพี่น้องชาวคริสต์ ขอร่วมสดุดีกับวีรชน 14 ตุลา ดังนี้ ว่า พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ส่งเสริมให้คาทอลิกทุกคน มีความรักต่อปิตุภูมิของตนอย่างซื่อสัตย์และด้วยจิตใจอันสูงส่ง ต้องไม่มีจิตใจคับแคบ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคม แต่ขณะเดียวกันให้คำนึงถึงประโยชน์ของสังคม โดยไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งร่างกายและจิตใจ แยกแยะเหตุผลเรื่องส่วนตัว การเมือง และศาสนา โดยไม่ทิ้งหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ยกย่องคนดี มีคุณธรรมในสังคม และที่สำคัญต้องรักษาสมดุลย์ของสันติภาพ

ในนามของพี่น้องชาวคริสต์ ขอร่วม สดุดีกับวีรชน 14 ตุลา ที่ได้รับผลมาจากการใช้ความรุนแรง ทางการเมือง ท่านเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกป้องประชาธิปไตย ด้วยความเสียสละ ทำเพื่อสังคมโดยไม่คิดถึงตนเอง นี่คือสิ่งที่ประเทศชาติ และสังคมต้องการเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพี่น้องชาวคริสต์จึงขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้า ได้ประทานพระพรอันอุดมแด่ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุนกัน ณ อนุสรณ์สถาน 14ตุลาแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงวิญญาณของวีรชน 14 ตุลา ผู้เสียสละ อันนำคุณงามความดีมาสู่สังคมไทย

 

Leave a Reply