“คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.”ใฝ่ธรรม! นิมนต์พระอาจารย์สันติศึกษา”มจร” ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

“คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.”ใฝ่ธรรม! นิมนต์พระอาจารย์สันติศึกษา”มจร” ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล สร้างแรงบันดาลใจรับใช้เพื่อนมนุษย์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า เป็นพระวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รุ่น 22 ซึ่งนักศึกษาพยาบาลจบการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพจึงมีการปัจฉิมนิเทศแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ในโครงการปัจฉิมนิเทศ “ก้าวผ่านสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ” ประจำการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ “ปรับตัวเปิดใจสู่ชีวิตในวัยทำงาน : ธรรมะกับการสื่อสารและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์”

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย มีการมุ่งพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี ซึ่งกล่าวเปิดกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพยาบาลมืออาชีพ จำนวน 82 คน ประกอบด้วย 1) ปรับตัวเปิดใจ โดยสถานการณ์ปัจจุบันประกอบด้วยความผันผวนจะต้องสื่อสาร Mindset ความไม่แน่นอนจะต้องสร้างการมีส่วนร่วม คิดแบบเติบโต ความซับซ้อน สร้างความชัดเจน ง่าย ความคลุมเครือ มีการปรับตัว ว่องไว ยืดหยุ่น จะต้องมีสติเป็นฐาน 2) สู่ชีวิตในวัยทำงาน จะต้องสามารถควบคุมตนเองได้ด้วยการควบคุมตน ควบคุมคน ควบคุมงานควบคุมชีวิต โดยการทำงานจะต้องมุ่งบริวารสมบัติ เน้นความเป็นพี่เป็นน้อง นึกถึงความสัมพันธ์ความรัก ทีมงานมีความสุขในการทำงานเน้นความสมดุลชีวิต การงานทำงานและครอบครัว 3) ธรรมะกับการสื่อสาร การทำงานจะต้องมีการสื่อสารตามแนวพุทธบูรณาการ ประกอบด้วย จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี มีประโยชน์ ประกอบด้วยเมตตา ซึ่งการเป็นพยาบาลต้องยกระดับแบบ Dialogue มิติของการสานเสวนา ฟังเพื่ออย่างตั้งใจ มุ่งจับถูก ชนะไปด้วยกัน รักษาความสัมพันธ์ ไม่เกิดความขัดแย้งรุนแรงเกิดสันติสุข การสื่อสารของพยาบาลยุคใหม่ต้องพัฒนาไปสู่ Feedforward 4) การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ความเป็นพยาบาลมืออาชีพจะต้องแสดงออกทางกาย ทางวาจา ทางใจโดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

พระปราโมทย์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น จึงขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ศิริขวัญ พรหมจำปา อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการให้โอกาสแบ่งปันกับคณาจารย์และพยาบาลวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนากายงาม พฤติกรรมงาม จิตใจงาม และปัญญางาม โดยการพัฒนาพยาบาลมืออาชีพในการปัจฉิมนิเทศพยาบาลมืออาชีพ เป็นการพัฒนาปริญญาในพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการ สร้างพยาบาลต้นแบบเพื่อการสื่อสารอย่างพุทธสันติวิธี เพื่อเตรียมออกไปทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างเบิกบานในสถานการณ์โควิด

Leave a Reply