ส.ว.-ก.สมานฉันท์แห่งชาติ-มจร” จัดเวทีเวทีอารยะสนทนา สร้างความปรองดอง สร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ในฐานะประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า กระบวนการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน คือ กระบวนการสร้างพื้นที่ปลอดภัย แล้วดึงคนที่คิดต่างทำมาพูดคุยเพื่อหาทางอยู่ร่วมกัน (Inclusive Society) ไม่ใช่การปิดพื้นที่แล้วกันคนที่เชื่อต่าง คิดต่าง และทำต่างออกไปจากสังคม (Exclusive Society) ในที่สุด สังคมจะถูกออกแบบและสร้างขึ้นด้วยสันตินวัตกรรมที่ถูกหล่อหลอมจากกลุ่มคนต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

ทั้งหมดคือเหตุผลที่ทำให้กรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ พร้อมด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงสร้างเวทีอารยะสนทนาเพื่อแสวงหาทางรอดต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบัน

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้อง IMind วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชนร่วมเวทีอารยะสนทนาในวันดังกล่าว

Leave a Reply