จังหวัดนนทบุรี สานพลัง “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” รูปแบบ New Normal เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช.นนทบุรี ประเภท HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายสินชัย ทองมั่ง หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์นิยม ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอไทรน้อย นายสินชัย ทองมั่ง และผู้นำองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ได้ทำการแบ่งพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมเป็น 5 ฐาน ฐานละ 5 คน เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมสูงสุด ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

       ในโอกาสนี้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดี กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากนั้นได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่ได้มีการดำเนินการ ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล พช.นนทบุรี ที่อำเภอไทรน้อยแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูลแบ่งปัน รวมทั้งพร้อมใจร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่การเกษตร และเพิ่มพื้นที่ป่า รวมทั้งการดำเนินงานโดยยึดหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

        สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ประกอบด้วย 5 ฐานกิจกรรม ในแต่ละฐานกิจกรรมแบ่งกลุ่มเป้าหมายฐานละ 5 คน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน วิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งถือเป็นการร่วมแรง ร่วมใจกันเอามื้อสามัคคี ได้เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งยังถือเป็นการวางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน โดยการลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1) ฐานเลี้ยงกบ และเลี้ยงปลา ในบ่อที่ดำเนินการขุดโดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบฟื้นฟู)
2) ฐานเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เกิดความยั่งยืน
3) ฐานการปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า เป็นต้น ตามโครงการคนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ ที่ได้น้อมนำน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำหรับไว้รับประทานในครัวเรือน แบ่งปันคนในชุมชน และเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด-19
4) ฐานสาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อนำไปบำรุงต้นไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์ผัก ซึ่งเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี
5) ฐานการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้เกิดความสมดุล

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมฯ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยปฏิบัติตามตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.

Leave a Reply