พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน “หมู่บ้านยั่งยืน”

วันนี้ (11 ก.พ. 67) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อมาดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านเครื่องนุ่งห่ม การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้พัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การลงพื้นที่อำเภอเรณูนครในครั้งนี้ พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตามโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน” ทั้งในด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มีการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ตามแนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทรัพยากรน้ำและดิน ที่เป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมไปถึงได้มีกิจกรรมสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับดำรงชีวิตได้เพียงพอตลอดทั้งปี

“การขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน” ของจังหวัดนครพนม ได้กำหนดแนวทางเริ่มดำเนินการตั้งแต่ในระดับคุ้มบ้าน โดยสร้างกลไกการดูแลกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันที่เรียกว่า คุ้มบ้าน หรือหย่อมบ้าน หรือป็อกบ้าน ซึ่งอาจมีการรวมกลุ่มกันประมาณ 8-12 ครัวเรือน ร่วมกันช่วยเหลือดูแลพึ่งพาอาศัยกันอย่างทั่วถึง โดยมีนายอำเภอปลัดอำเภอ และทีมของนายอำเภอ หมั่นลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจให้คำแนะนำ coaching กระตุ้นปลุกไฟในหัวใจ สร้างกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนงาน ดูแล ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ “Change for Good” พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” นายวันชัยฯ กล่าว

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งนี้ตนยังได้มอบแนวนโยบายให้แก่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ให้ยึดมั่นในแนวทาง “ผู้นำต้องทำก่อน” ทำให้ประชาชนเห็น ทำให้เป็นตัวอย่าง พาประชาชนทำ เป็นผู้นำประชาชนไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น โดยมีการปฏิบัติงานของคนกระทรวงมหาดไทย ต้องปฏิบัติ 3 ท คือ ทันโลก ทันสมัย และทันท่วงที นอกจากนี้ตนยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อำเภอเรณูนคร ในเรื่องมาตรการการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีฝ่านความมั่นคง ตำรวจ และฝ่ายปกครองร่วมบูรณาการกำลังในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจในมาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูล นำหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบการเงินที่ถูกต้องต่อไป เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้มีผลเป็นรูปธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นผู้นำในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้ประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครพนมจะดำเนินการขยายผล “หมู่บ้านยั่งยืน” ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกพื้นที่ ด้วยการขับเคลื่อนจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน จัดระเบียบแต่ละหมู่บ้านแต่ละคุ้มให้มั่นคงเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม การสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงแหล่งน้ำสะอาด และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ทำให้ประชาชนทุกพื้นที่ของจังหวัดนครพนมมีความสุขในทุกมิติอย่างยั่งยืน” นายวันชัยฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply