พุทธศาสนาเถรวาทไทย-เขมรเวียดนามสัมพันธ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับมอบหมายจาก พระราชวรเมธี,รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,รก.ผู้อำนวยการศูนย์อาเชียนศึกษา มจร และพระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้อำนวยความสะดวก นำคณาจารย์ ผู้บริหาร จากวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ประกอบด้วยพระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม วิทยาเขตอุบลราชธานี ประกอบด้วยพระใบฎกีกาสุพจน์ ตปลสีโล,ดร. พระครูธรรมธร ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

วิทยาลัยสงฆ์ลำปางประกอบด้วยพระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ, ดร.นภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ อ.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ประกอบด้วยดร.พระปลัดสมชาย ปโยโค คณะสังคมศาสตร์คือผศ.พระคมสัน ฐิตเมธโส,พระวีรศักดิ์,วาสนา แก้วหล้า คณะมนุษย์ศาสตร์คือ Dr.Bunthita Thiratitsakul มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์คือรศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์คือ ดร.ปทมพร อภัยจิตต์

ศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการพระพุทธศาสนาเถรวาทในกลุ่มชาวเขมรในประเทศเวียดนาม โดยเข้าพบและกราบแสดงความเคารพ Ven. Danh Lung ประมุขสงฆ์เถรวาท (Abbot of Candaransi temple) ที่วัดจันทรรังษี และได้ร่วมกันทำบุญถวายผ้าไตร 1 ไตร ปัจจัยเป็นเงินเวียดนาม จำนวน 2 ล้านดอง ที่เมือง Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม

ในการนี้ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี จากวิทยาเขตสุรินทร์ ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกับทางเจ้าอาวาส โดยท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่า มีคณะชาวพุทธไทย เดินทางมาทอดผ้าป่าเชื่อมสายสัมพันธ์ไทยกัมพูชา จากจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยโดยมีหลวงพ่อสุรินทร์ หรือพระธรรมโมลี,ดร. เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้นำคณะพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดสุรินทร์ มาทอดผ้าป่า เมื่อปี 2547 ยังเป็นความทรงจำของท่านเจ้าอาวาส นอกจากนี้ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ยังได้สนทนาเรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทยกับพระนิสิตจากเวียดนามใต้ กับ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ด้วย และทางท่านเจ้าอาวาส ยังได้เสนอว่ามีโอกาสจะไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Cr.Mcu Asean ข้อมูล : รศ.ดร. วาสนา แก้วหล้า

Leave a Reply