“มจร”ปิดโครงการปฎิบัติธรรม ป้องกันระบาดไวรัสโควิด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งปิดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปีของนิสิตแล้ว สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

MCU ORDERS THE CLOSURE OF THE ACADEMIC YEAR 2020 VIPASSANA MEDITATION RETREAT PROJECTS ACROSS THE COUNTRY TO PREVENT THE SECOND ROUND SPREAD OF COVID-19

ON WEDNESDAY, 23 DECEMBER 2020, PROF.DR. PHRA RAJPARIYATKAVI, RECTOR OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY HAS ISSUED A CIRCULAR TO STOP THE ACADEMIC YEAR 2020 VIPASSANA MEDITATION RETREAT PROJECTS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS ALL OVER CAMPUSES TO PREVENT THE SECOND ROUND COVID-19 OUTBREAK. ACTUALLY, MCU HAS SCHEDULED TO IMPLEMENT THE SAID PROJECT FROM 16-27 DECEMBER 2020. BUT DUE TO THE CURRENT RESPREAD OF COVID-19 MCU, THE MOST VEN. RECTOR ORDERS TO IMMEDIATELY CANCEL THE LAUNCHING OF THE SAID ANNUAL VIPASSANA MEDITATION PRACTICE PROJECT. THIS IS THE SAFETY OF PERSONNEL AND STUDENTS AND FOLLOWING THE COVID-19 PREVENTION MEASURES OF THE GOVERNMENT.

REPORT: MCU COMMUNICATION AFFAIRS DIVISION

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2563 ในปีการศึกษา 2563 นี้มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดให้ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนฯ และหน่วยวิทยบริการ จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามสถานที่ที่วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการนั้น ๆ โดยมีจำนวนนิสิตทั่วประเทศที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จำนวนทั้งสิ้น 12,413 รูป/คน

สำหรับส่วนกลาง กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีนิสิตที่ยื่นคำร้องขอปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,085 รูป/คน

1. นิสิตคณะพุทธศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 150 รูป เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ สวนเวฬุวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2. คณะครุศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 179 รูป เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. คณะมนุษศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 258 รูป เข้าภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4. คณะสังคมศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 303 รูป เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (บรรพชิต) จำนวน 34 รูป เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำมอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

6. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) จำนวน 75 รูป/คน ณ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

7. นิสิตคฤหัสถ์ จากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน196 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้งนี้ ได้กำหนดให้นิสิตทุกคณะเข้าฝึกภาคปฏิบัติตามตาราง ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 04.00 – 12.00 น. ทำวัตรเช้า ปฏิบัติ และฉันภัตตาหารเช้า –เพล/รับประทานอาหารเช้า-กลางวัน

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. แยกกลุ่มปฏิบัติ สอบอารมณ์กัมมัฏฐาน

ภาคเย็น เวลา 18.00 – 21.00 น. ทำวัตรเย็น/ปฏิบัติ/ฟังบรรยาย จากพระวิปัสสนาจารย์

Leave a Reply