พช.ตั้งพระเสียดายแดด! กุนซือแก้จนตามแนวพอเพียง

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 เฟซบุ๊กพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า บทบาทที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน

ประชุมออนไลน์ 27 มกราคม 2564

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆที่ได้ให้เกียรติเป็นชุดคณะกรรมการอำนวยการ (ศจพช.) ของฝ่ายกรรมการและเลขานุการ ที่ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลักคือ กรมการพัฒนาชุมชน( พช.) / สภาพัฒน์ (สศช.) / ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ของคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับประเทศ (ศจพ.) ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พศ. 2563 เรื่อง “จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ศจพ.)

โดยท่าอธิบดี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( VDO Conference)

Leave a Reply