พ่อเมืองลำปาง ขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 ก.ย. 66 วานนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เผยว่า จังหวัดลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านการขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน หรือ Soils, where food begins โดยได้ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการภายในศาลากลาง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า พันธกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย คือการ ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิด Change for Good เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ “ผู้นำต้องทำก่อน” ด้วย “Passion” ที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้น โดยจะต้องบูรณาการการทำงานกับ 7 ภาคีเครือข่าย อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ภาควิชาการ และภาคสื่อสารมวลชน ซึ่งทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้รับรู้ มีส่วนร่วม และเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนมาสู่พื้นที่ และพร้อมที่จะ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ซึ่งจะนำมาสู่การทำงานที่มาจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในพื้นที่ สร้างการพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า จังหวัดลำปางจึงได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ศาลากลางน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง และขยายผลการพัฒนาที่ยั่งยืนในศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ผ่านการขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยทุกส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัด ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และยังกระตุ้นให้พี่น้องข้าราชการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับครอบครัว ชุมชนตนเองได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลำปาง ร่วมกันรับผิดชอบดูแลรดน้ำ บำรุงรักษา พืชผักสวนครัวที่ร่วมกันปลูกให้อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดทำป้ายและข้อความติดบริเวณแปลงผัก โดยแสดงถึงวิธีการเพาะปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว คุณค่าทางอาหาร เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ต่อไป

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การน้อมนำและเจริญรอยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมการทำงาน ขยายไปสู่ครัวเรือน ชุมชน สังคม ทำให้ข้าราชการ พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดไปสู่การนำไปขาย เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการบูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยังทำให้พี่น้องประชาชนและทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านอาหาร ความสำคัญของดิน ตามแนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) อีกด้วย

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และร่วมกันทำให้มี “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” เพื่อนำไปปลูกและขยายผลในหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน พร้อมทั้งการปรับพื้นที่หลังบ้านพักเป็นแปลงผัก ลงมือปลูกผักหลากหลายชนิด และใช้ฟางแห้งห่มดินเพื่อลดการระเหยของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน พร้อมทั้งจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์มากขึ้นภายในบริเวณดังกล่าว เมื่อดินดีก็จะมีอาหารการกินที่ดี เมื่อมีอาหารการกินที่ดี เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดี พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply