รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 9 พ.ย. 66  วานนี้ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี, พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมด้วย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญการประชุมว่า นายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธี งานพิธีการ โครงการและกิจกรรมต่างๆ

จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้น ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฯ, คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมฯ, คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ, คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรฯ, คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฯ, คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณฯ และคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน และจะได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในวันนี้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำตราสัญลักษณ์ และการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป รวมทั้งเห็นชอบการจัดพิธีการต่างๆ ของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้แก่ การจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (จัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ) การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (จัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ) พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม (จัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ) การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล (ทุกวัดในไทยและวัดไทยในต่างประเทศ) การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (จัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ) การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา (ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ (ทำเนียบรัฐบาล) การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฯ ดำเนินการต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำโครงการและกิจกรรมของงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ การจัดทำโครงการและกิจกรรมในนามรัฐบาล ได้แก่ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล, โครงการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ, โครงการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก, โครงการจัดทำธนบัตรที่ระลึก

รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการและกิจกรรม ขอให้ใช้งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของโครงการและกิจกรรม รวมถึงเห็นชอบการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยหากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.

Leave a Reply