มมร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนดังติดโผเพียบ

         วันนี้ (16 พ.ย.63) พระราชปฎิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร) เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.2563 นี้  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2563 นี้ สภามหาวิทยาลัย มมรได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 13 รูป/คน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 33 รูป/คน ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 131 รูป/ คน และปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,214 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 1,391 รูป/คน

           อธิการ มมร. กล่าวต่ออีกว่า นอกนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  จะประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา นักวิชาการและ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมอีก จำนวน 13 ราย ดังนี้

 

       1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่พระศาสนา) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

      2.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมศุโณ) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา

        3.พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา

        4.พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา

       5.พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม)  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา

       6.พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

       7.ศาสตราจารย์พิเศษ คะนึง  ฦาไชย   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง

      8. ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นักวิชาการ)  สาขาศึกษาศาสตร์

      9.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง

    10.ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา

     11.นายธนินท์ เจียรวนนท์     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

    12. นายสด แดงเอียด ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขา วิชาพุทธศาสน์ศึกษา

   13.นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

         เนื่องในวโรกาศอันเป็นมงคลนี้ อธิการบดี มมร จึงขอเชิญชวนชาวพุทธและประชาชนทั่วไป ไปรับเสร็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในวันดังกล่าวด้วย.

Leave a Reply