สาธุ!นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เฟซบุ๊ก Niwarana Ummata ของพระวิทยากรประจำวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ข้อความว่า กิจกรรมพบพระพบธรรมหน้าเสาธง ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 โดยได้มอบพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันคือ

“กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจฺฉํ มจฺจานชีวิตํ กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท.” การได้กำเนิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก…!ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก …! การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการยาก…! การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก…!”

เพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก ต้องอาศัยกำลังความเพียรในการสั่งสมความดีอย่างยิ่งยวด…! เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรอย่างยิ่งที่ต้องเพียรพยายามในการบำเพ็ญบุญญาบารมี สั่งสมบุญ เพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรม และนำไปสู่ความสิ้นทุกข์ นั้นก็คือ “นิพพาน” นั้นเอง

Leave a Reply