พระธรรมวชิรเมธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกะ เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกะภายในพรรษา เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะและคณะสงฆ์เขตทุ่งครุ ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกะภายในพรรษา เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เจ้าคณะเขตในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนวกะภายในพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำปีทุกๆ ปี อันเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้

ที่สำคัญคือ เป็นการเปิดโอกาสให้กุลบุตรผู้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนา เช่น คำสอนในทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประวัติพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี เป็นต้น โดยเน้นหลักพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานเป็นสำคัญ

คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะและคณะสงฆ์เขตทุ่งครุ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการสำรวจพระนวกะในเขตปกครองที่ยังไม่พ้นนิสัยมุตตกะ รวมถึงสามเณรในแต่ละวัด เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมตามโครงการดังกล่าวด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ๔. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยพระนวกะและสามเณรเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๔๘ รูป พระนวกะเขตทุ่งครุ จำนวน ๒๒ รูป อุบาสกอุบาสิกาวัดสารอด จำนวน ๓๙ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๙ รูป/คน โดยกำหนดจัดอบรม ณ อาคารอุดมธรรมสภา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๖๑ ของกรุงเทพมหานคร วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ถึง ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕ วัน

พิธีเปิดโครงการในวันนี้ ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสหงส์รัตนาราม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท โดยพระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวถวายรายงาน มีพระสังฆาธิการภายในเขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ โดยการนำของพระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระสิทธิศีลการ เจ้าคณะเขตทุ่งครุ พร้อมด้วยกองงานเลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน

หลังจากนั้น พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดราษฎร์บูรณะ ในฐานะหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมด้วยพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดสารอด และพระเกียรติโสภณ โสภณจิตฺโต พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดสารอด เป็นผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ได้นำพระนวกะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับการอุปถัมภ์ด้านสถานที่สำหรับจัดโครงการและการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ จากพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) พร้อมด้วยคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และอุบาสกอุบาสิกาวัดสารอด อีกทั้งยังได้รับความอุปถัมภ์ด้วยดีจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการภายในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ

Leave a Reply