“พระเทพเวที” ประธานประชุมเร่งเบิกค่าตอบแทน จศป. สังกัด “บาลี -นักธรรม -ปริยัตินิเทศก์” ย้ำให้ทันสิ้นเดือนตุลาคมนี้

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566  เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระเทพเวที  เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก็แห่งคณะสงฆ์ โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เลขานุการกรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยเป็นการพิจารณาการจัดทำข้อมูลเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก็แห่งคณะสงฆ์ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก็แห่งคณะสงฆ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอสำนักงบประมาณพิจารณา

พระเทพเวที ได้กล่าวหาเสร็จสิ้นการประชุมว่า  “ตอนนี้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เสนองบเพิ่มได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งที่ประชุมตกลงกันว่า จะพยายามทำข้อมูลให้ทันเพื่อขอเสนอของบประมาณปี 2567 มาใช้ โดยเบื้องต้นเน้นระดับผู้ปฎิบัติการก่อนคือ ครูสอนบาลีจำนวน 1,305 รูป ครูสอนนักธรรมจำนวน 3,230 รูป และเจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์อีก 590 ท่าน สำหรับผู้บริหารหากไม่ทันขอให้รอไปก่อน หากเป็นไปได้ ทำเรื่องเสนอย้อนหลังได้  วันนี้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยทำข้อมูลให้สำนักงบประมาณให้เร็วที่สุด..”

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply