“นิสิตสันติศึกษาป.โท มจร” ทำวิทยานิพนธ์วิจัย “โคกหนองนา” สร้างสันติภาพกินได้

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เป็นประธานสอบโครงร่างสารนิพนธ์ผ่านออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่น ๙ สาขาวิชาสันติศึกษา มจร จำนวน ๕ เล่ม โดยเป็นการนำพุทธสันติวิธีไปบูรณาการวิเคราะห์ตามบริบทของผู้วิจัย โดยการทำวิจัยระดับปริญญาโท เป็นจินตามยปัญญา มุ่งการคิดวิเคราะห์ เช่น การถอดบทเรียน การศึกษาพื้นที่แล้วถอดรูปแบบมาวิเคราะห์ จึงต้องเข้าใจ “วิธีคิด วิธีวิจัย วิธีวิเคราะห์ วิธีเขียน วิธีนำเสนอ” โดยการทำวิจัยระดับปริญญาโทจะต้องมองถึง “ปัญหาวิธีการแก้ปัญหา และการนำเสนอการแก้ปัญหา” โดยนิสิตระดับปริญญาจะต้องวิเคราะห์เป็นสามารถบูรณาการกับหลักพุทธสันติวิธี

จึงขออนุโมทนากับคณะกรรมการและที่ปรึกษาในการผนึกกำลังในครั้งนี้ โดยงานวิจัยมีความน่าสนใจประกอบด้วย “โคกหนองนา ศรัทธาชาวพุทธเจเนอเรชั่นวาย การสื่อสารเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยในองค์กร การแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชนกุฎีจีน และการสื่อสารของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้นแบบ” ถือว่าเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับชีวิต ชุมชน องค์กร สังคม สถาบันทางศาสนา และประเทศชาติ

โดยปัจจุบันหลักสูตรสันติศึกษาในระดับปริญญาโทกำลังเปิดรับสมัครนิสิต รุ่น ที่ ๑๑ ซึ่งจะเป็นรุ่นที่เรียนภายใน ๒ ปี โดยมุ่งเข้าใจสันติภายในและสันติภายนอก ยกระดับเป็นวิศวกรสันติภาพ ภายใต้คำว่า “สติ ขันติ สันติ” โดยศึกษา ๔ มิติ ประกอบด้วย “ความขัดแย้งนอก-ใน ความรุนแรงนอก-ใน สันติวิธีนอก-ใน และพุทธสันติวิธี” ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระธเนศ ฐานิโย โทรศัพท์ ๐๖๔-๕๑๕๙๔๙๙

Leave a Reply