ขยายโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด “มจร” รับผู้ป่วยโควิด

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัดรองรับผู้ติดเชื้อได้ไม่เพียงพอ

โรงพยาบาลวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจะหาวิธีบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจึงมีมติให้ขยายโรงพยาบาลสนามจากเดิม 60 เตียงเพิ่มอีก 80 เตียง รวม 140 เตียง การขยายโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดในครั้งนี้เป็นการเสียสละของวิทยาลัยสงฆ์เพื่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Leave a Reply