“ศพช.นครนายก” แสดงความจงรักภักดี ร่วมปลูกพืชสมุนไพร สู้ภัย Covid 19  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ร่วมทำกิกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย ทรงดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่พระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ โดยมิทรงย่อท้อ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้พระองค์ได้ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” เพื่อเป็นกำลังใจให้พสกนิกรชาวไทย ได้มีพลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน และนำไปสู่ประเทศชาติที่มั่นคง

        โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สนองนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน มาดำเนินการ ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูก ขิง ข่า กระชาย ฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นพืชสมุนไพร  โดยได้ร่วมกันเพาะอนุบาลต้นกล้าฟ้าทลายโจร 1,000 ต้น ปลูกกระชาย 1,000 ต้น ในพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง  นา ศพช.นครนายกเพื่อแบ่งปันต่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

          การปลูกพืชสมุนไพรในครั้งเน้นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก หอบหืด ไอเจ็บคอ ขับเสมหะ และยังสามารถช่วยบรรเทาอาการของ Covid 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อีกด้วย อีกทั้งยังเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “มีแล้วแบ่งปัน” เพราะนอกจากพืชที่ปลูกจะเป็นพืชสมุนไพรแล้ว ยังเป็นพืชสวนครัวที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย  ประโยชน์อีกอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนนั้น หากทุกครัวเรือนมีการปลูกอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางในสถานการณ์ปัจจุบัน

Leave a Reply