สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดอกบัวสัตตบงกชหัวใจทองคำ พระพุทธธรรมกายเทพมงคล พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร พร้อมด้วยพระสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีอันเป็นมงคลครั้งนี้อย่างเนืองแน่น ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อนุโมทนากับผู้มีส่วนแห่งบุญ ผู้มีบุญได้พบเห็น ขอความสำเร็จ ความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง การเข้าถึงธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงบังเกิดมีเกิดทุกคนทุกท่าน

ภายหลังเสร็จพิธี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “พระพุทธรูปดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร สร้างจากทองแดง มีความสูงเทียบเท่าตึก ๒๐ ชั้น สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หรือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ส่วนของรูปแบบของพระพุทธรูปนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดำเนินการจัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะที่กำลังเจริญสมาธิกรรมฐาน โดยการก่อสร้างทั้งหมดเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๐ ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการพ่นสีเท่านั้น มีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกินช่วงกลางปี ๒๕๖๓ และจะมีการจัดพิธีสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อไป”

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า “การดำเนินการก่อสร้างจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของคณะช่างชาวจีน และชาวไทย ซึ่งในขั้นตอนการสร้าง เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จึงต้องมีการตีแผ่นทองแดงประกอบขึ้นตามรูปแบบหุ่นองค์พระ จากนั้นตัดชิ้นส่วนขององค์พระออกขนาดประมาณ ๒-๓ เมตร บรรทุกใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือจากเมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาประกอบขึ้นรูปเป็นองค์พระพุทธรูปที่วัดปากน้ำฯ ส่วนดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ ๖ กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นำไปบรรจุไว้ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ ๖ กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล”

Cr.เพจ Watpaknam.bkk

Leave a Reply