ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่ “พระเทพรัตนมุนี” รก.เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ อัญเชิญภัตตาหารเพลถวายแด่ “พระเทพรัตนมุนี” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ ตำหนักสมเด็จ  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

“พระเทพรัตนมุนี” ในแวดวงสังคมสงฆ์และชาวพุทธรับรู้กันว่าดี เป็นพระภิกษุที่เป็น “พระสุปฎิปันโน” รูปหนึ่งในเมืองกรุง เพราะเป็นผู้พูดน้อย สมถะ เรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน หลายเดือนที่ผ่านมานี้ประสบกับเคราะห์วิบากกรรมถาโถมเข้ามาต่อเนื่อง

อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ. อติเรกวสฺสสตํชีวตุ.อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ. ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ. ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ. สุขิโต โหตุ ปรเมนฺทมหาราชา. สิทฺธิกิจฺจํ สิทธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ.ปรเมนฺทมหาราชวรสสฺ ภวตุ สพฺพทา.  ขอถวายพระพร

 

ขอบคุณ:พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

Leave a Reply