เปิดรับสมัครรุ่นแรกของประเทศไทย! หลักสูตรภาคปฏิบัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธสันติวิธี

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ส่วนงานหลักสูตรระยะสั้นสันติศึกษา วิทยากรต้นแบบสันติภาพ Buddhist Peace Facilitator เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ขอนิมนต์และเรียนเชิญท่านผู้ผ่านหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ. 2562 มาแล้ว ท่านผู้ประนีประนอมประจำศาล คณะทำงานประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และท่านผู้สนใจกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการเน้นเฉพาะNanodegree ใบไม้กำมือเดียว ภายใต้ “หลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธสันติวิธี” รุ่นแรกของประเทศไทย เป็นหลักสูตรวุฒิบัตรยกระดับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยกระบวนการพุทธสันติวิธี รับจำนวนจำกัดเพื่อฝึกภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น


จัดฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (หลักสูตร 3 คืน 3 วัน) จำนวน 30 ชั่วโมง
ฝึกอบรม ณ ห้องสัมมาปัญญา ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหาของหลักสูตร
โดยมุ่ง M K S Model ตามกรอบไตรสิกขา เพื่อเป็นInner Mediator

Mindset สำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
เน้นการพัฒนาจิตใจให้พร้อมสำหรับการไกล่เกลี่ย
เน้นวิธีคิดเป็นสัมมาทิฐิ มีศรัทธาในการทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มุ่งสันติภายในเป็น Inner mediator มีความเชื่อว่าการทำให้คนดีกันเป็นการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ มีฐานของการเป็นกัลยาณมิตร

Knowledge สำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
เน้นการพัฒนาความรู้ที่เอื้อต่อการไกล่เกลี่ย
เน้นความรู้เกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธสันติวิธี เหตุการณ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพุทธกาล หลักธรรมที่สนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎแห่งกรรม การอาฆาตพยาบาท ความโกรธ การบลูลี่มิติพุทธ สาเหตุความขัดแย้ง ป้องกันความรุนแรง การขอโทษ การให้อภัย ขอขมากรรม อโหสิกรรม เป็นต้น

Skills สำหรับผู้ไกล่เกลี่ย
เน้นการพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการไกล่เกลี่ย
โดยมุ่งเน้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของพระพุทธเจ้า ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสาวกพระพุทธเจ้า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของบุคคลสำคัญในสมัยพุทธกาล ทักษะDialogueเพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ทักษะการฟังเชิงลึกกับสติเพื่อความมั่นคงภายใน ทักษะการวิเคราะห์ความขัดแย้งเชิงลึกตามหลักอริยสัจโมเดล ทักษะการไกล่เกลี่ยแบบความร่วมมือด้วยการความต้องการที่แท้จริงด้วยพุทธสันติวิธี ทักษะการโค้ชภายใน ทักษะการเป็น Facilitation ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี

Up Skill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
Re Skill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี
Nanodegreeใบไม้กำมือเดียวไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พัฒนาและเรียนรู้ตาม 10 Module สู่ Step Outer mediation อันประกอบด้วย

Module ที่ 1
ฝึกภาคปฏิบัติ “Dialogueเชิงพุทธสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการไกล่เกลี่ย”

Module ที่ 2
ฝึกภาคปฏิบัติ “การฟังเชิงลึกจากภายในกับการพัฒนาสติเพื่อความมั่นคงภายใน”

Module ที่ 3
ฝึกภาคปฏิบัติ “วิเคราะห์ความขัดแย้งความรุนแรงเชิงลึกตามหลักอริยสัจโมเดล”

Module ที่ 4
ฝึกภาคปฏิบัติ “การไกลเกลี่ยข้อพิพาทในพระไตรปิฎก-พระพุทธเจ้าไกล่เกลี่ยอย่างไร”

Module ที่ 5
ฝึกภาคปฏิบัติ “หลักธรรมหลักกฎแห่งกรรมการขอโทษ ขมากรรม อโหสิกรรม ให้อภัย”

Module ที่ 6
ฝึกภาคปฏิบัติ “เทคนิคและเครื่องมือการค้นหาความต้องการที่แท้จริงด้วยพุทธสันติวิธี”

Module ที่ 7
ฝึกภาคปฏิบัติ “กระบวนการโค้ชภายในเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบหาความร่วมมือ”

Module ที่ 8
ฝึกภาคปฏิบัติ “Facilitation Skillsเพื่ออำนวยสะดวกเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”

Module ที่ 9
ฝึกภาคปฏิบัติ “Mediation Model: รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามบันไดเก้าขั้น”

Module ที่ 10
ฝึกภาคปฏิบัติ “ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบันไดเก้าขั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์”

นำไปสู่ Mediation Outcomes
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ “รู้ ตื่น เบิกบาน สานไมตรี มีความสุข” ในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยเริ่มจากไกล่เกลี่ยใจของตนเองก่อนออกไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ผู้อื่นและสังคมต่อไป โดยสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบพุทธสันติวิธีภายใต้คำว่า “คดีจบ ใจจบ ยุติธรรม ยุติกรรม ไม่ฟ้องร้อง ถอนฟ้อง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน”

สนใจสมัคร
และสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระธเนศ ฐานิโย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร
ศูนย์ต้นแบบการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยพุทธสันติวิธี
โทรศัพท์ 064-5159499 ไอดีไลน์ net-4599
(รับสมัครถึง 6 กันยายน 2565 เท่านั้น)

Leave a Reply