กมธ.ศาสนาฯสภาฯร่วมอุทิศกุศล “พระวิสุทธิวงศาจารย์” อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่พระธาตุดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 14.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายสุชาติ อุสาหะ ประธานกรรมาธิการ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรีกษากรรมาธิการ นายกฤษณ์ แก้วอยู่ เลขานุการกรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ได้เข้ากราบพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล หนังจากนั้นคณะกรรมาธิการได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสมโภชพระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระธรรมเสนาบดี รวมถึงได้ร่วมตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลที่คณะกรรมาธิการได้ทำมาดีแล้วถวายแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีผลงานในขณะเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือมากมาย โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านศีล5 และงานการศึกษา ฯลฯ

นายเพชรวรรต เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 ที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 โดยมีวิทยากร ที่มีองค์ความรู้ถวายความรู้แด่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้นอกจะการสัมมนาแล้วคณะกรรมาธิการยังได้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ จากวัดและประชาชนที่มีความเดือดร้อนในประเด็นกฎหมายและข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ในการนี้คณะกรรมาธิการการศาสนา ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด เพื่อให้วัดสามารถนำเอาหลักการการทำบัญชีที่ถูกต้อง เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่อาจเข้ามาตรวจสอบซึ่งจะทำให้พระเกิดความเสียหายในภายหลังได้ โดยหลักการทำบัญชียึดโยงตามหลักมาตรฐานสากล แม้ในประเทศที่เจริญแล้วหากพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในดินแดนนั้นก็จะต้องทำบัญชีเพื่อแสดงความโปร่งใสให้กับวัดและพระภิกษุและไม่ทำให้เกิดการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้คณะกรรมาธิการได้นำหนังสือไปถวายแด่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดเจ็ดยอด และได้ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 79 ปี ในการนี้ได้เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เมื่อคณะกรรมาธิการมาถึงอีกด้วยถือเป็นนิมิตหมายที่ดี

Leave a Reply