“สันติศึกษา มจร” ทำวิจัยการตลาดออนไลน์ หวัง Packaging พุทธ โดนใจวัยโจ๋ยุคดิจิทัล

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร เฝ้ามองปรากฏการณ์ความต้องการของเยาวชนในยุคดิจิทัลว่า ควรออกแบบและทำ Packaging พระพุทธศาสนาอย่างไร จึงจะทำให้วัยโจ๋ หันกลับมาสนใจพระพุทธศาสนา แล้วนำพระพุทธศาสนามาช่วยตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองได้

“ในที่สุด จึงได้คำตอบที่วัยโจ๋ยุคดิจิทัลสนใจ คือ “การตลาดออนไลน์” เมื่อนิสิตปริญญาเอก สันติศึกษา มจร ท่านหนึ่งชื่อ “คุณกล้า” นายสุระเชษฐ์ สุทธิบุตร ทำวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์โดยพุทธสันติวิธี ที่มาจากอาชีพด้านนี้ หลักสูตรจึงเห็นช่องทางให้ทำวิจัยเกี่ยวกับการนำเอาสินค้าชุมชนมาเสนอขายผ่าน Platform การตลาดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ และยูทูป ประเด็นคือเด็กๆ จะต้องเข้าใจสินค้า ชุมชน วิถี และลมหายใจตัวเอง แล้วนำ Content เหล่านั้น ไปออกแบบแล้วเสนอในตลาดออนไลน์” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า


การกระตุ้นให้วัยโจ๋พัฒนาสติปัญญาของตัวเองภายใต้หลักสัปปุริสธรรม คือ เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคล จึงนำไปสู่การต่อยอดและตระหนักรู้ในสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วพยายามนำเสนอคุณค่าเด่นของชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงทำให้เขากลับมาควานหาและพัฒนาอาชีพและชีวิต แทนที่จะไปหมกหมุ่นกับสิ่งเสพติด และเพศตรงข้ามก่อนวัยอันควร

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวายพิทยาคม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จึงเป็นโรงเรียนนำร่องที่หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้นำวัยโจ๋ที่ชื่นชอบการตลาดแบบออนไลน์มาพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำสินค้าของชุมชนออกไปเสนอขายในตลาดออนไลน์เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply