‘รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร’ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ถวายการต้อนรับ

Leave a Reply