‘ประธาน คปพ.รองอธิการบดี มจร’ บรรยายธรรมถอดบทเรียนชีวิตต้องมี 3 ดี 4 คุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คปพ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้บรรยายธรรมถอดบทเรียนชีวิตเรื่อง “3 ดี 4 คุณ อนุสาวรีย์ความดีของชีวิต” ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณพ่ออินทร์ สุดโปร่ง อายุ 88 ปี โยมบิดาของพระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.9, พธ.ด.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ที่เมรุวัดท่าสองคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระเถระร่วมแสดงธรรมสังเวชเป็นจำนวนมาก เช่น พระราชประสิทธิคุณ รจจ.ขอนแก่น พระราชปัญญารังษี, ดร.วัดชิโนรส พระราชธีราภรณ์ รจจ.สระบุรี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รจจ. และรองอธิการบดี วข.ขอนแก่น พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ ตปท. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร พระอุดมปัญญาภรณ์ รจจ. และ รก.ผอ.วส.ศรีสะเกษ พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการ จภ.14 วัดนิมมานรดี เป็นต้น

และฝ่ายคฤหัสถ์มี ส.ส.เอกราช ช่างเหลา และ รศ.ดร สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร เป็นประธาน มี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดี มจร คุณอรุณี สุวรรณรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส รพ.วิชัยยุทธ เป็นต้น พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้สำหรับ 3 ดีได้แก่ คิดดี พูดดี ทำดี ส่วน 4 คุณได้แก่คุณธรรมแห่งชาติ 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา

Leave a Reply