พระเมธีวชิโรดมร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดปริมาณขยะ

วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เลขที่ 215 ม.25 ตำบล ห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปถวายถุงผ้าให้กับพระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล และ รมว.ทส.

ในโอกาสนี้ พระเมธีวชิโรดมได้มอบหนังสือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ(ทส.) พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงการทำงาน ของ รมว.ทส. ที่มีความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือว่าเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า จากการออกมาตราการและแก้ไขปัญหาขยะทะเลและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างจริงจังของรัฐบาล ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศ และ นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับประเทศที่มีขยะทะเลสูงสุดในโลกในอันดับ 6 ลงมาอยู่ที่อันดับที่ 10 ได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ไทยนับเป็นอีกประเทศที่มีความก้าวหน้าเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเห็นผลและทำได้จริง ดยเฉพาะการยกระดับการแก้ปัญหาขยะทะเลอยู่ในระดับอาเซียนสำเร็จ ประกอบกับ การสร้างจิตสำนึกและการรับรู้การแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Leave a Reply