มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา ให้แด่ นายชวน หลีกภัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานผู้แทนราษฎร ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕


โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และยังมอบเข็มเกียรติคุณแก่ พระเถระ คฤหัสถ์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 122 รูป/คน ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฎแผ่ไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

Leave a Reply