กมธ.ศาสนา ฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามการบูรณะเจดีย์วัดศรีสุพรรณ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ นายชวน ชูจันทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายทองแดง เบญจะปัก โฆษกคณะกรรมาธิการ นายรองรักษ์ บุญศิริ กรรมาธิการ พร้อมทั้ง ที่ปรึกษา เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการด้านพระพุทธศาสนา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม นางภิรมย์  เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ นายภีม บุตรเพ็ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปร่วมงานสัมมนาของกรมศิลปากร โดยนายเพชรวรรตฯ ได้บรรยายปาฐกถาพิเศษ หัวข้อการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัด โบราณสถาน จากการพิจารณาศึกษาทั้งการประชุม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รวมทั้งการจัดสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านกฎหมาย และการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขให้ ประชาชน วัดโดยพระสงฆ์และบุคลากรในวงงานของวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรในพื้นที่และส่วนกลาง สามารถแก้ปัญหาการพิพาท และอยู่ร่วมกันในพื้นที่ด้วยความเข้าใจและมีความสุขโดยอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยกันอย่างยั่งยืน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชาชน ชาวบ้านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่ของกรมศิลปากร และสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยความเข้าใจรักษาและหวงแหนสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมรดกของชาติ ท้องถิ่นและลูกหลานต่อไป เช่น ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  และโบราณสถานเจดีย์ทุ่งเศรษฐี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เป็นต้น

ต่อมาเวลา 10.00  น. คณะกรรมาธิการศาสนา ฯ เดินทางไปวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณสถานที่ล้มพังทลาย เพื่อทราบแนวทางการบูรณะ โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ทราบว่าอิฐที่พังลงมาแยกได้เป็น 3 ประเภทคือ 1 ยังมีความสมบูรณ์ทั้งก้อน 2 เหลือเพียงครึ่งก้อน จะนำไปใช้ในการบูรณะองค์เจดีย์ต่อไป 3 ในส่วนของอิฐที่แตกละเอียดจะนำไปทำมวลสารเพื่อทำวัตถุมงคลของวัดให้ประชาชนมาร่วมทำบุญ โดยแต่ละคนจะมาทำพระ 2 องค์ บรรจุในเจดีย์ 1 องค์และนำกลับไปบูชาตามศรัทธา 1 องค์

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ได้นำคณะกรรมาธิการเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปในวิหารหลังเดิม และเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรนำออกมาจากเจดีย์นับได้ว่าเป็นทั้งโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างแท้จริง ที่สื่อถึงความศรัทธาในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศ นอกจากนั้นของที่ระลึกการประชุมเอเปคที่ผ่านมาทำจากเครื่องเงินของกลุ่มศิลปะเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณด้วย

Leave a Reply