โปรดเกล้าฯสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นรองสมเด็จ 5 รูป ผู้บริหาร มจร ติดทำเนียบ 2 รูป

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ขั้นรองสมเด็จ 5 รูปจากชั้นเทพ 1 รูปความว่า


พร้อมกันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวน 15 รูปความว่า

ทั้งนี้พระธรรมวัชรบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply