สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีย้ำกับ “นศ. นมธ.19” หัวใจพระโพธิสัตว์คือหลักการทำงานรับใช้มนุษย์

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่สมาคมธรรมศาสตร์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม รับนิมนต์จากสมาคมธรรมศาสตร์ บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม โดยมี รศ.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และนักศึกษาร่วมถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวว่า ในการทำงานรับมนุษย์และสังคมนั่น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำหลักหัวใจพระโพธิสัตว์ไปประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา แล้วนำเอาปัญญาไปคิดหาวิธีการรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา และอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามากระทบและท้าทาย

ทั้งนี้สำหรับหลักสูตร นมธ. รุ่น 19 นี้ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (Onsite) ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงขณะนี้ และจะมีพิธีปัจฉิมนิเทศในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์

Leave a Reply