พระบรมราชโองการโปรดถอดสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์”

วันที่ 3 มกราคม 2565  ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนสมณศักดิ์ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ เป็น “พระราชพัฒนาภรณ์” พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จ.อ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นั้น

เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ ฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์ อาจจะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระรกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ประกาศวันที่ 3 มกราคม 2565  นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

Leave a Reply