พระชง”อว.” นิสิตป.โท-เอกไม่ต้องใช้งานวิจัย เหมือขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ช่วงนี้เห็นข้อมูลที่ส่งต่อกันผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ทั้ง ศ. รศ. และ ศ. ในช่องทางปกติ รวมถึงการประกาศเกณฑ์การตีพิมพ์ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยิ่งช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้นักวิชาการรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจทำตำแหน่งทางวิชาการ

นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังกระตุ้นและเปิดทางทางเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ แก่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องใช้ตำรา และงานวิจัยด้วย ก็น่าจะเป็นโอกาศที่ดีสำหรับนักปฏิบัติการ ที่ไม่ใช่ชอบการเขียนตำรา และงานวิจัย

ส่วนตัวในฐานะที่เป็นหนึ่งใน กก. ชุดนี้ จึงอยากจะฝากเอาไว้ว่า ในเมื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ต้องเขียนงานวิจัย จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ที่นิสิตปริญญาโท และเอก จะมีช่องทางการจบแบบใหม่เพิ่มอีกช่องทาง โดยไม่ต้องทำวิจัยเพื่อจบการศึกษา

ในสถานการณ์เช่นนี้ นิสิตควรมีทางเลือก เพราะบางคนชอบเขียนงานวิจัย และบางคนไม่ชอบ กล่าวคือบางคนชอบเป็นนักวิชาการ บางคนชอบเป็นนักปฏิบัติการในพื้นที่ภาคสนาม และหลายคนที่ไม่ตัดสินใจต่อระดับบัณฑิตศึกษา มิใช่ว่าไม่อยากจะกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติม (Back to School) แต่เพราะไม่อยากทำวิจัย งานวิจัยจึงเป็นยาขมสำหรับนักปฏิบัติการ

ในเมื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเปิดช่องทางใหม่ให้แก่คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยไม่ต้องทำวิจัยได้ แล้วเพราะเหตุใด? ที่นิสิตระดับบัณฑืตศึกษาระดับปริญญาโท และเอกจะจบการศึกษาโดยที่ไม่ต้องมีงานวิจัย

“ทั้งนี้ หากสร้างเกณฑ์ให้เหมาะสมแล้ว ยิ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตที่เป็นนักปฏิบัติการทางสังคมได้เอางานที่ทำอยู่มาออกแบบต่อยอดสร้างนวัตกรรมทางชุมชน องค์กร และสังคม ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป”

ที่มา เฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso

Leave a Reply