พช. ขานรับนโยบายรัฐบาล จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ “นักพัฒนาชุมชน” บรรเทาว่างงานบัณฑิตจบใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด 406 ตำแหน่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฏาคมนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผ่านสื่อวิทยุรายการ พช.พบประชาชน หัวข้อรายการ การจ้างและบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 406 อัตราในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการจ้างและการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช และ นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นวงเงินจำนวนกว่า 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญ และเร่งด่วนทั่วประเทศโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมถึงเงินประกันสังคมด้วย ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น โดยพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรอัตรา ประกอบด้วย 1) สังกัดสำนักงานจังหวัด ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 406 อัตรา 2) สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 406 อัตรา และ 3) สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 406 อัตรา รวมจำนวน 1,218 อัตรา  พร้อมเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกบัณฑิตจบใหม่ มาร่วมกันเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนภารกิจงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าวขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชนที่ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาด บูรณาการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อวิทยุ ซึ่งตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนผ่านสื่อวิทยุ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่งคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ทางสมาคมสื่อช่อสะอาดมีความยินดีและพร้อมเป็นกลไกสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นทุกอำเภอ ตำบล จังหวัด ผ่านรายการ “พช.พบประชาชน” เพื่อนำสารสาระที่เป็นประโยชน์สู่สังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไป

ในการนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงประเด็นต่างๆ ผ่านสื่อวิทยุรายการ พช.พบประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ได้แก่

1) ความเป็นมาของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

2) แนวทางการดำเนินงานจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

3) หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

4) การประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ และบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวขอบคุณทางสมาคมสื่อช่อสะอาดที่เป็นกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมาและกล่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยจะเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บูรณาการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจทางอินเตอร์เน็ต ตามที่จังหวัดประกาศและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ  หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ตามประกาศจังหวัดต่างๆ ตามลิ้งค์ : https://bit.ly/3h7tESO

Leave a Reply