ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับมอบปัจจัย 1,000,000 บาท โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน เพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่  20 ธ.ค. 65  ณ กุฏิคณะ ต. 34 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ  พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.5) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นผู้แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มอบปัจจัย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายธงชัย  ลิขิตพรสวรรค์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอาระยะ วงศ์อุดม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับมอบ

พระราชรัตนสุนทร กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ดำริว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้พระราชทานกำเนิดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์และสามเณรในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและหลักธรรมคำสอนแห่งพระธรรมเพื่อเผยแผ่ให้แก่พุทธบริษัททั้งปวง อันเป็นการธำรงพระพุทธศาสนาให้เป็นสรณะที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน สืบทอดพระบรมเจตนาพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งกล่องเพื่อรับบริจาคปัจจัยสำหรับสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในบริเวณพระอุโบสถ พระวิหาร รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อให้ญาติโยมที่มาประกอบศาสนกิจ มาทำบุญ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนฯ ดังกล่าว และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ทางวัดจึงได้ทำการเปิดตู้และรวบรวมปัจจัย ซึ่งในครั้งนี้ มียอดปัจจัยที่ได้รับบริจาคเป็นเงิน 1,000,000 บาท จึงขอมอบให้กับท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามวัตถุประสงค์และเจตนาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ และคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุนทร รวมถึงพระเถรานุเถระ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ทุกรูป ที่เมตตาให้กระทรวงมหาดไทย ได้เป็นธุระในการรับมอบปัจจัยเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ในวันนี้ ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่ม เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรที่มีสัญชาติไทยมีศีลาจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนศึกษาบาลีชั้นสูง (แบบต่อเนื่อง) เปรียญธรรม 6 – 9 ประโยค 2. ทุนระดับอุดมศึกษา (แบบต่อเนื่อง) ด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก 3. ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์ 4. ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และ 5. ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์ที่จะร่วมสมทบทุนบริจาคเงินในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สามารถร่วมสมทบผ่านธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เช็คขีดคร่อม ตามที่อยู่ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200 หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี 061-2-06592-5 โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2220-7403 หรือทาง Facebook Fanpage โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย E-mail. [email protected] และทางไลน์ไอดี kstm565 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-7400 ต่อ 4121, 4217, 4345 และ 4358

Leave a Reply