มจร อบรม “เสริมเขี้ยวเล็บ” ผู้บริหารระดับกลาง ให้ “ทันต่อความเปลี่ยนแปลง-มีจิตสำนึกรักองค์กร”

วันที่ 25 เมษายน 67 วานนี้ ณ หอประชุมอาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระราชวัชรสารบัณฑิต  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะผู้อำนวยการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยโดยนโยบายของพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ได้ออกนโยบายเรื่องการพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เพิ่มศักยภาพและมองเห็นเป้าหมายร่วมกันเพื่อจะได้นำพาองคาพยพของมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาในรูปแบบก้าวกระโดดเพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

พระราชวัชรสารบัณฑิต ได้กล่าวต่อไปว่า การอบรมผู้บริการนั้นจะมีทุกระดับโดยเริ่มที่การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรใหม่ จำนวน 312 รูป/คนในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การฝึกอบรมพัฒนาผู้บริการระดับต้น จำนวน 85 รูป/คน ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มจร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน และในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลางทั่วประเทศ จำนวน 253 รูป/คน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2567 วัตถุประสงค์ในการจัดการจัดฝึกอบรมพัฒนาอย่างเข้มงวดในครั้งนี้เพื่อฝึกทักษะในการบริหาร การจัดการให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทักษะวิชาการใหม่ๆ เรียนรู้รักสามัคคีในสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างรู้เท่าทัน มีจิตสำนึกรักองค์กร และเรียนรู้โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทันโลก ทันสมัย ทันสถานการณ์เพื่อจะสามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานของวิกฤติมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทั่วโลก นอกจากการฝึกอบรมด้านวิชาการ  แล้ว ยังมีการไปศึกษาดูงานของความสำเร็จด้านอุดมศึกษานอกสถานที่ื การทำวัตรสวดมนต์และการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อพัฒนาปัญญาอีกด้วยและในอีกสองเดือนข้างหน้านี้ก็จะมีการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อเพิ่มสมรรถนะต่อไป

การอุดมศึกษาในทั่วโลกกำลังประสบภาวะวิกฤติ เฉพาะมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคงหนีไม่พ้นเช่นกัน เช่นโลกเปลี่ยนไปผู้คนสนใจเทคโนโลยีเพื่อหารายได้มากกว่าการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย องค์ความรู้เปลี่ยนผ่าน การดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ประชากรลดลง ศาสนทายาทถดถอย ทั้งหมดทั้งปวงนี้ล้วนเป็นสิ่งท้าทายมหาวิทยาลัยในดำรงอยู่บนฐานของศรัทธา ปัญญาและความมั่นคง การพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับเพื่อรับมือ  เพื่อการรู้เท่าทันเพื่อให้ปรับตัวในการก้าวกระโดดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply