มจร มอบอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ที่จำเป็นเร่งด่วนแก่ รพ.วังน้อย

       วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไควิด-๑๙ แก่โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

        ทั้งนี้   โรงพยาบาลวังน้อยเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่า ๗๐ ราย  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเร่งด่วน

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลวังน้อย ในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตลอดมา โดยมหาวิทยาลัย ได้แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคให้แก่โรงพยาบาลวังน้อยครั้งนี้

       สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ประชาชนทั่วไปหากต้องการร่วมบริจาคกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในครั้งต่อไปเพื่อรวบรวมส่งต่อแก่โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามได้ที่ โทร.086-515-7292

Leave a Reply