ด่วน !! แต่งตั้งอธิการบดี มมร. รูปใหม่

       

    วันนี้ (๑๙ ก.ค ๖๒ ) เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประทานพระวโรกาสให้ พระราชปฏิภาณโกศล ( สมคิด จินฺตามโย) ป.ธ.๕ ,น.ธ.เอก ,ศน.บ. ,M.A. ,ศน.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฝ้ารับประทานพระบัญชาแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)  ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถือเป็นอธิการบดี รูปที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติย่อพระราชปฏิภาณโกศล ( สมคิด จินฺตามโย)

ชาติภูมิ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง
– เลขานุการส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา
– ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่
– เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๔

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมธีรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณโกศล โสภณปริยัติวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

ที่มาของภาพ-ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช /ทำเนียบพระสังฆาธิการ

Leave a Reply