ภาคีความร่วมมือ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เจริญพระพุทธมนต์ถวายเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ภาคีความร่วมมือ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ และนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ zoom และถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ระบบ facebook ศูนย์กลางพิธีฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ประจำหน) ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการฯ เชิญชวนวัด องค์กรภาคีความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังมีการรวมพลังสามัคคีในการสร้างสรรค์สื่อแห่งความดีร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธีฯ ประมวลผลแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ zoom และระบบ facebook เป็นจำนวนมากอีกด้วย

ภายหลังเสร็จสินพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้นำคณะสงฆ์ ภาคีความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทั่วประเทศ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “ขออำนาจคุณแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษาให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากอุปัทวันตรายใดๆ ทั้งปวง พระเกียรติยศเกริกไกรแผ่ไพศาล สถิตยิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าของสังฆมณฑล และผองพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์”

นอกจากนี้ ณ ศูนย์กลางพิธีฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ยังได้มีการมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวประชาชนผู้สูงอายุของชุมชนวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566) อีกด้วย

สำหรับ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เป็นหนึ่งในโครงการฯ ตามแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม โดยภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย มหาเถรสมาคม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมอนามัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3 พันธกิจ – 5ส เครื่องมือ 7 ขั้นตอนการดำเนินงาน – 9 แนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ สู่เป้าหมาย “วัดสวยด้วยความสุข” และ “บวรสวยด้วยมือเรา” อันจักก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัด กับชุมชน ทำให้ “พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง” ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.wat3579.com

Leave a Reply