พ่อเมืองตากสืบสานพระราชปณิธาน หนุนการศึกษาพระสงฆ์ เสริมพลัง “บวร” น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดตาก ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งพลัง บวร ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 อำเภอวังเจ้า โดยนายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่า และพระปลัดดอกดิน นริสฺสโร เจ้าอาวาสวัดลาดยาวใหม่/เจ้าคณะตำบลเชียงทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งภายในพิธีทอดผ้าป่ามีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอวังเจ้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านลาดยาว เข้าร่วมในพิธี ณ วัดลาดยาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย ซึ่งแต่ละอำเภอได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่า และจะนำเงินทุนไปสมทบกับพิธีทอดผ้าป่าของจังหวัดตาก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดมณีบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดตาก ต่อไป พร้อมนี้ในวันดังกล่าว นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า ได้รายงานว่า อำเภอวังเจ้าจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน 1 วัด 1 คลังยาและอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ต้นแบบ ในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงการส่งเสริมการสร้างรายได้ และลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มคลังยารักษาโรค แบ่งปันให้กับชุมชน โดยการน้อมนำหลักการทรงงาน “บวร” “บรม” “ครบ” อันหมายถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่าง บ้าน ศาสนสถาน และราชการ

“ในการทำงานเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน จังหวัดตากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานในพระราชปณิธาน โดยยึดหลักความ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ตามรอยพ่อ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และผสมผสานองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์สู่ อารยเกษตร เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีความสุข ปลอดโรค ปลอดภัย นำไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้าย

Leave a Reply