สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ วัดยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๖ วานนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานอำนวยการอุปถัมภ์วัดยางน้อย เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีเปิดการปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา  โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานอำนวยการ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดยางน้อย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานดำเนินงาน

การนี้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์  (กิตติเชษฐ์) เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมคณะ นำปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมคลีนิกทันตกรรม บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน อุปถัมภ์โดยมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา   มูลนิธิสมเด็จพระมหาธีราจารย์   โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ และภาคีเครือข่าย โดยมีข้าราชการ ทานบดี อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญและถวายความอุปถัมภ์ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน ๑๙๑ คน ระหว่างที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply