แบบอย่าง “วัดเป็นที่พึ่งของชุมชน”

           วันนี้ (22 มกราคม 2563 ) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สาธุชนชุมชนเขตสาทรและชุมชนใกล้เคียง

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ วัดยานนาวา ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ นำบุญโดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตร มีกุศลเจตนามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยขวัญถุง จำนวน 1,000 ชุด รวมเป็นปัจจัยจำนวนทั้งสิ้น 680,000บาท โดยมีนางชุลีพร วงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประสานชุมชน และอำนวยการจัดมอบแก่ผู้สาธุชน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

         การให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนหมู่บ้านถือว่า เป็นเป้าหมายหลักของการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และปัจจุบันหลายวัดได้ดำเนินกิจกรรมเข้าไปดูแล “คนรอบวัด”  เช่น เยี่ยมเยียมผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือแม้กระทั้งซ่อมบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยอยู่รอบวัดหรือใกล้เคียงกับวัด

       ในอดีตพระสงฆ์กับชุมชนรอบวัด พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่เนื่องจากปัจจุบันวัดในตัวเมืองใหญ่ ๆ  ชุมชนรอบวัดกับคณะสงฆ์มักไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือมีกิจกรรมสัมพันธ์กัน อันเนื่องด้วยหลากหลายปัจจัย

        ตั้งแต่มหาเถรสมาคมจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน คณะสงฆ์กับชุมชนรอบวัด และคณะสงฆ์กับประชาชนเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เริ่มใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อสนองเจตนารมณ์ของมหาเถรสมาคมที่ต้องการ ให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

 

**************

Leave a Reply