วิสัยสันติธรรมนำวิสัยทัศน์วัดสารอด: ร่วมคิด ร่วมทำ ทิศทางการพัฒนา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์วัดสารอด กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในวัดสารอดร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการสันติสานเสวนา โดยมี ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมด้วยนิสิต ปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่น 8 ขับเคลื่อนกระบวนการสันติสานเสวนา ในครั้งนี้ จนบรรลุผลสำเร็จ นับเป็นการบูรณาการรายวิชาที่ส่งผลกระทบอันเกิดประโยชน์ต่อวัดต่อชุมชน ตามนโยบายของพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้กล่าวว่า วิสัยทัศน์วัดสารอดคลอดได้วันนี้ เป็นวิสัยทัศน์ที่ผ่านการกระบวนการมีส่วนร่วมระดับวัด ซึ่งประกอบด้วย เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระเจ้าหน้าที่ กองงานเลขานุการวัด พระลูกวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำวัดด้วย ในฐานะบุคลากรภายในวัดร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์

นับว่าวิสัยทัศน์ระดับวัดของวัดสารอดได้เกิดขึ้นแล้ว โดยใช้ระยะเวลาครึ่งวัน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ทิศทางการพัฒนาวัดสารอด จึงถือว่าเป็น วิสัยทัศน์ระดับวัดที่ระเบิดจากข้างในวัดเอง

ทั้งนี้ ก่อนกำหนดวิสัยทัศน์ ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในวัด เพื่อสร้างบรรยากาศในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น และร่วมกันคิดวิเคราะห์สภาพ ปัญหา บริบท ความต้องการและถอดบทเรียนการพัฒนาวัดสารอดที่ผ่านมา จากนั้นจึงเข้าสู่การค้นหาวิสัยทัศน์ และกำหนดวิสัยทัศน์วัดสารอดร่วมกัน พอได้วิสัยทัศน์เสร็จ จึงร่วมกันกำหนดพันธกิจ เพื่อขยายเป้าหมาย เป็นหนทางสว่างในการเดินให้ถึงวิสัยทัศน์วัดสารอดต่อไป

“จากกระบวนการสันติสานเสวนาวิสัยทัศน์วัดสารอด: ร่วมคิด ร่วมทำ ทิศทางการพัฒนาวัดสารอด มติวิสัยทัศน์วัดสารอด คือ “วัดต้นแบบการศึกษาเพื่อปัญญาและคุณธรรมของชุมชน” โดยการศึกษา มุ่งเน้น ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา ปัญญา มุ่งไปที่ความรู้แจ้งในทางพระพระพุทธศาสนา (วิชชา) คุณธรรม มุ่งเน้นความประพฤติอันดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม เอื้อต่อการบรรลุความรู้แจ้งในทางพระพระพุทธศาสนา (จรณะ)” พระครูปลัดอดิศักดิ์ กล่าว

Leave a Reply