“มจร” ตั้ง “รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง” เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วันที่ 21 กันยายน 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร. ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มาช่วยทำหน้าที่พัฒนางาน EdPEx สมาคมวิสาขบูชาโลก สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ พระไตรปิฏกฉบับสากล การจัดทำสหบรรณานุกรมคัมภีร์พระไตรปิฏกฉบับสากล และสนองงานการแปลพระไตรปิฏกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนตัวรู้จักมักคุ้น รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองมานาน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อได้มาทำงานร่วมกันสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในหลายภารกิจ ยิ่งเชื่อมั่น และมั่นใจในศักยภาพ และความสามารถในการอุทิศตนและเสียสละการทำงานรับใช้มหาวิทยาลัย และพระพุทธศาสนา จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองมาช่วยยกระดับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาปัญญาและคุณธรรมในระดับสากลต่อไป

Leave a Reply