ปชต.วิถีพุทธ!’มจร’พร้อมเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ม.ค.2562 ที่สำนักงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานจับฉลากหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ พระวิฑูรย์ ฐานงฺกโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นายเกษม ประกอบดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ปีนี้มีกลุ่มนิสิตที่อาสาเข้ามาทำงานสนองมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ผลการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต ได้แก่

1. #กลุ่มภูมิธรรม เบอร์ 1 โดยมีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยพระจิรายุส อนุตฺตโร นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต พระมหาสุกิจ สุกิจฺโจ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สามเณรเพิ่มพูน สุทธินัง นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

2.#กลุ่มMCUก้าวหน้า เบอร์ 2 โดยมีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยพระสิงหา ขนฺติธมฺโม นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศาสนา สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต พระพสกรณ์ ฐานวโร นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และสามเณรสมโภชน์ อินทนะ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาบาลีสันสกฤต เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

3.#กลุ่มสำนึกรักมจร เบอร์ 3 โดยมีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยพระพิทยา ปญฺญาวชิโร นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต พระมหาอภิสิทธิ์ อมรรํสี นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนายคเชนทร์ เพชรวงษ์ นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

องค์กรนิสิตดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น (2) เพื่อส่งเสริมสร้างความสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน (4) เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (4) เพื่อจัดทำวารสารและเอกสารทางวิชาการ (5)เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิต (6) เพื่อสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พระมหาประยูร กล่าววส่า ต้องชื่นชมผู้สมัครทั้งสามกลุ่มที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรนิสิต การเสียสละเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะได้เรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการได้ประกาศเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีในความเป็นลูกศิษย์ มจร และวัฒนธรรมองค์กรนิสิตที่ดีงามตามบทบาทหน้าที่ต่างๆสอดคล้องและเป็นไปตามนวลักษณ์9ประการของนิสิต มจร คือ(1)ปฏิปทาน่าเลื่อมใส(2)ใฝ่รู้ใฝ่คิด (3)เป็นผู้นำด้านจิตและปัญญา(4)มีทักษะด้านภาษา(5)มีศรัทธาอุทิศตน (6)รู้จักเสียสละ(7)รู้เท่าทันสังคม (8) สั่งสมโลกทัศน์และ(9)พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ ให้ปรากฏเป็นการทั่วไป

หลังจากนี้ทั้งสามกลุ่มคงต้องขอโอกาสขอคะแนนจากเพื่อนๆ นิสิตทุกคณะทุกชั้นปีโดยการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มมากยิ่งขึ้น มีกำหนดให้กลุ่มต่าง ๆ พบนิสิต หาเสียง แนะนำกลุ่มในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ลานเวที ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน C เพื่อขับเคี่ยวกันหาเสียงเพื่อชัยชนะในวันเลือกตั้ง 30 ม.ค.2562เวลา09.00-15.00 น.นี้

Cr.FB-Prayoon Chothivaro

Leave a Reply