“บวร”ภูสิงห์ รุกสร้างเวทีเรียนรู้เครือข่ายโคกหนองนา ยกระดับแก้จนตามแนวพอเพียงสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สวนโพลวพลือ (โคกหนองนาบุญโพลวพลือโมเดล) บ้านขะยูง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ร่วมเป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอภูสิงห์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวันนี้ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์ กำนันตำบลละลม กำนันตำบลห้วยตามอญ กำนันตำบลตะเคียนราม และครัวเรือนเป้าหมายโคกหนองนา อำเภอภูสิงห์

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ได้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาโคกหนองนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งสกัดความรู้ ในด้านการโคกหนองนา ในรูปแบบ KHANTAI s MODEL ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

Knowlege การพัฒนาความรู้
Household การพัฒนาครอบครัว
Activity การพัฒนากิจกรรม
Natuerlly การสร้างธรรมชาติ
Tretment การรักษา
Impression สร้างแรงจูงใจ
Sustainable การสร้างความยั่งยืน

ทั้งนี้ โมเดลการทำงาน เหล่านี้จะได้นำมาขยายผล สู่พื้นที่เป้าหมาย ในอำเภอภูสิงห์ โดยเริ่มจากการ จัดกิจกรรมขยายผล เริ่มต้นที่ การทบทวนองค์ความรู้ ให้แก่เครือข่ายโคกหนองนา อำเภอภูสิงห์ ในรูปแบบของการคัดเลือก ครัวเรือนโคกหนองนา กลุ่มหัวไวใจสู้ เพื่อทำหน้าที่ “ครูพาทำ “ อำเภอภูสิงห์ จำนวน 14 คน ให้มีบทบาท ในการยกร่างหลักสูตรพุทธกสิกรรมเพื่อพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 55 ครัวเรือน ให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดต่อไป

หลังจากนั้น นายวรการ น้อยสงวน ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอภูสิงห์ ได้แจ้งให้ สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา ได้ประเมินผลการแปลงโคกหนองนา ระดับ A B C และร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาและยกระดับพื้นที่ต่อไป นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกัน ปันมื้อสามัคคี เอามื้อสามัคคี การห่มฟาง ให้แก่พันธ์ุพื้นที่รอบๆ พื้นที่ โคกหนองนา อีกด้วย

Leave a Reply