มมร เปลี่ยนรูปแบบมอบถุงยังชีพ กระจายตามวิทยาเขตให้ส่งถึงมือผู้ทุกข์ยากโดยตรง

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓   พระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันทางสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ประสานภารกิจจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ตามพระดำริ  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

            มหาวิทยาลัยจะจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้าย หลังจากนั้นจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ยากที่ไม่มีโอกาสเข้ารับมอบที่มหาวิทยาลัย โดยจะมอบหมายให้ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย ทั่วประเทศ ได้ประสานกับหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปส่งมอบให้ ณ เคหสถานของผู้ประสบทุกข์ยากโดยตรงต่อไป

            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาบุญของท่านผู้ร่วมบริจาคอันเป็นสายธารชโลมใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่สนับสนุน ประสานงาน และร่วมดำเนินการ เพื่อให้การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ บรรเทาทุกข์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

           และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๐๘-๖๑๔๘

***************

Leave a Reply