กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรม “ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต” จ.น่าน

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๑ เน้นการเรียนการสอนนักธรรม-บาลี เป็นหลัก ในปี ๒๕๕๓ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนวิชาสามัญทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ควบคู่กับการสอนนักธรรม-บาลี เพื่อผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ มีจริยวัตรน่าเลื่อมใส เปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน ๑๑๑ รูป

โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ, ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา หรือ B-net คะแนนเฉลี่ยวิชาพุทธประวัติสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศ โดยวิชาบาลีและพระพุทธประวัติ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และผลการสอบนักธรรม-บาลี สามเณรนักเรียนสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ทั้งหมด, นักธรรมชั้นโท สอบได้ร้อยละ ๗๔.๔๑ และนักธรรมชั้นเอก สอบได้ร้อยละ ๙๒

ด้านการเรียนสอน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องหมักปุ๋ยอัตโนมัติที่นำเศษวัตถุดิบจากการประกอบอาหารมาทำปุ๋ยหมักในถังพลาสติก โดยเขียนโปรแกรมสั่งการควบคุมการหมุนของเครื่อง ทำให้เกิดการหมักได้ดี ไม่ต้องเสียเวลาคลุกเคล้าเศษอาหาร, กิจกรรมฝึกอาชีพช่างสิบหมู่ งานกรอบพระ, หล่อปูนพาสเตอร์ และการเขียนภาษาล้านนา, กิจกรรมสหกรณ์ ที่ฝึกให้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และนำชิ้นงานจากการฝึกอาชีพไปจำหน่ายสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และภาษาบาลี

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระมหาภูดิศ สิกขาสโก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม อำเภอแม่จริม ถวายรายงานข้อมูลโรงเรียนฯ ซึ่งทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ลำดับที่ ๑๖ ของจังหวัดน่าน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ทรงร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตา ตามประเพณีล้านนาโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป พร้อมสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน กว่า ๑,๓๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ในรูปแบบออนไลน์

การนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับเสด็จฯ

สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต และ “วัดภูเก็ต”  อำเภอปัว จังหวัดน่าน อุปถัมภ์โดย “พระเทพเวที” เจ้าคณะภาค 6 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร  เหตุที่ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” เนื่องจากตั้งอยู่บนเขา  วัดนี้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต และด้วยตัววัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือนั้น จะเรียกว่า ดอย หรือ ภู เลยเป็นที่มาของชื่อ วัดภูเก็ต ที่หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่ตั้งอยู่บนดอยนั่นเอง วัดแห่งนี้จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน ประชากรภายในหมู่บ้านและตำบลแห่งนี้ส่วนใหญ่มีประชาชนชาวไทลื้อ ที่อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีเอาไว้อย่างเหนียวแน่น

ข้อมูลเพจ : สำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ
ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

Leave a Reply