นายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย เข้าพบ “ชัชชาติ” หารือแนวพัฒนางานด้านเผยแแพร่พุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้การต้อนรับ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทยและคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมหารือความร่วมมือกับ กทม. ในการบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ การส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนางานด้านเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทยพร้อมสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทม.รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ กทม. จัดขึ้น

นายชัชชาติกล่าวว่า กทม. ยินดีให้ความร่วมมือทุกด้าน โดยจะดูระเบียบข้อปฏิบัติในการสนับสนุนให้อนุศาสนาจารย์มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทม. รวมถึงการจัดให้มีอนุศาสนาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. ซึ่งผ่านการอบรมครบถ้วนแล้วประจำเขตละ 1 คน เพื่อให้ปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องและเป็นแหล่งรวมความรู้ที่สามารถให้คำแนะนำด้านศาสนพิธีได้

“กทม. มีนโยบายทำโรงเรียนวันเสาร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่หยุดในวันเสาร์-อาทิตย์มีกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งอยากจะเชิญอนุศาสนาจารย์ให้นำความรู้นอกหลักสูตรแบบนี้มาพัฒนาเด็ก เช่น เรื่องธรรมะและพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนได้ดำรงไว้ซึ่ง พิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ไม่ให้ผิดเพี้ยนหรือสูญหายไปตามกาลเวลาอีกด้วย” นายชัชชาติกล่าว

ทั้งนี้ สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงรักษาและเทิดทูนสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยใช้สื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจอันเป็นกุศล บำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชาติ อันส่งผลให้เกิดสันติสุข เชื่อมโยงขยายเครือข่ายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและการพัฒนางานด้านเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น

Leave a Reply